Jednací řád

 

Jednací řád zastupitelstva

obce Černava

 

Zastupitelstvo obce Černava se usneslo dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení jakož i další otázky.

 2. O otázkách upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Čl. II.

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v  § 35 odst. 1/ zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování ve věcech samostatné působnosti především dle §§ 84, 85 a 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III.

Svolání jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta obce. Svolává je nejpozději 10 dnů přede dnem jednání. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

 2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Čl. IV.

Příprava jednání zastupitelstva obce

 1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:

 • dobu a místo konání,

 • odpovědnost za zpracování a případné předložení odborných podkladů,

 • způsob projednání materiálů a návrhů.

 1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. Návrhy se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.

 2. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 3. Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstva obce mají občané starší 18 let a občané, kteří vlastní na území obce nemovitost. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů. Toto právo má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 4. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém pořadu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Čl. V.

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva obce, plnit úkoly, které mu tento orgán uložil; hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce. Zastupitel má povinnost se z neúčasti na zasedání zastupitelstva obce omluvit se starostovi obce s uvedením důvodu. Pozdní příchod či předčasný odchod z jednání omlouvá starosta.

 2. Svoji účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva obce vlastnoručním podpisem do prezenční listiny.

 3. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstvu obce.

Čl. VI.

Pořadjednání

 1. Pořad jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta obce.

 2. Na schůzi zastupitelstva obce lze jednat jen o věcech, které byly dány na pořad jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví souhlas zastupitelstvo obce. Starosta seznámí s pořadem jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

 3. Požádá-li člen zastupitelstva obce o to písemně, projedná se zařazení požadovaného bodu v pořadu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvod nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

Čl. VII.

Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

 2. Schůzi zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta obce.

 3. Starosta obce řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

 4. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit pořad jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Určí minimálně 2 členy zastupitelstva obce na ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu podány.

 5. Zápis proti kterému nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám má předkladatel zprávy.

 7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání (členové zastupitelstva obce) písemně nebo zdvihnutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který poukazuje na nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 8. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, případně předseda osadního výboru, musí mu být uděleno.

 9. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

 10. Do diskuse je možné se přihlásit jen do konce rozpravy.

 11. Nikdo komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.

 12. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoli člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Čl. VIII.

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z projednaných zpráv a z diskuse členů zastupitelstva obce.

 2. Usnesení musí obsahově odpovídat průběhu jednání a hlasování; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení vyjádřeny stručně a konkrétně, s termíny a odpovědností za splnění uložených úkolů.

 3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a dalším členům zastupitelstva.

Čl. IX.

Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zvolených členů.

 2. Je-li nutné, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech návrhu usnesení, stanoví pořadí pro postupné schvalování předsedající.

 3. Pokud jsou pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o těchto změnách a následně o ostatních částech návrhu.

 4. Pokud zastupitelstvo obce nepřijme navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, starosta vypracuje nový návrh na usnesení.

 5. Hlasování se provádí veřejně. Hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

  Zápis ze zasedání zastupitelstva podepisují starosta nebo místostarosta a zvolení ověřovatelé.

 6. Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí:

 • vyvěšením na veřejné tabuli

 • oznámením na internetu

Čl. X.

Dotazy členů zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce a vedoucí organizací, organizačních složek obce a zařízení zřizovaných nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

 2. Na vznesené dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně; pokud však obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví se písemně, nejdéle však do 30 dnů.

 3. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se poznamenávají v zápise.

Čl. XI.

Péče o řádný průběh zasedání

 1. Nikdo nemá právo rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat z místa zasedání rušitele jednání.

 2. Nemluví-li řečník k věci, případně překročí odsouhlasený časový limit, může mu předsedající odebrat slovo.

Čl. XII.

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

 1. Předsedající prohlásí zasedání za skončené, jestliže byl pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené jestliže poklesne počet přítomných zastupitelů obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů; v těchto případech zasedání zastupitelstva svolá opakovaně do 15 dnů.

Čl. XII.

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

 1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis (případně zvukový záznam nebo video záznam) za vyhotovení zápisu zodpovídá zapisovatel a obecní úřad. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.

 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně a příloha jmenného hlasování.

 3. V zápise se vždy uvádí:

 • den a místo jednání,

 • hodina zahájení a ukončení,

 • případně doba přerušení jednání,

 • počet přítomných členů zastupitelstva obce

 • jména určených ověřovatelů zápisu

 • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva obce,

 • schválený pořad jednání,

 • průběh a výsledek hlasování

 • podané dotazy, návrhy a připomínky,

 • schválené znění usnesení,

 • další skutečnosti, které by dle rozhodnutí zastupitelů měly být součástí zápisu.

 1. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta nebo místostarosta obce a určení ověřovatelé. Musí být uložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Po 5 letech se předává k archivaci do Státního okresního archivu.

 2. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Čl. XV.

Závěrečné ustanovení

Jednací řád projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 21.1.2015 usnesením č.5

Tento jednací řád ruší jednací řád schválený dne 10.11.2014 usnesením č.14.

 

….......................................................                                                                                                                                  ….....…................................................

Ing. Josef Krouza – starosta                                                                                                                                                  Mgr. Milena Částková - místostarosta

Nadace ČEZ


VÝSADBA STROMOŘADÍ RÁJEC

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205

Bankovní spojení
FIO banka   2600703737 / 2010
KB   16420-341/0100
ČNB   94-2213341/0710

Telefony, email

telefon: 353 925 253
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
    starosta.cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Úterý a středa:
8:00 - 17:00
13:00-17:00 starosta
přestávka:
12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Kalendář akcí

červen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zvonička

a01

Živý kraj

logo
Logo KV2

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava

Dětské hřiště

logo mmr

Akce Dětské hřiště Rájec 2019